top of page
Image by Hannah Busing

Κοινωνική Ωφέλεια

Το ολοένα και δυναμικότερο «παρών» των δομών κοινωνικής ωφέλειας τα τελευταία χρόνια τις έχει καταστήσει πλέον οργανωμένες ομάδες άσκησης πίεσης, που αποτελούν ένα από τα πιο δραστήρια κομμάτια μιας κοινωνίας που δεν εφησυχάζει και προσπαθεί συνεχώς να αγωνίζεται για δημοκρατικές αξίες και ίσα δικαιώματα. Η έντονη δραστηριότητα και η δυναμική παρουσία των οργανώσεων έχει πλέον οδηγήσει στη δημιουργία μιας αμφίδρομης σχέσης δομών κοινωνικής ωφέλειας και Πολιτείας. Ειδικότερα, απαραίτητο στάδιο για την ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών αποτελεί πλέον η διαβούλευση Πολιτείας και φορέων των Κοινωνίας των Πολιτών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και να κατατίθενται οι απόψεις των πολιτών μέσω των φορέων που τους εκπροσωπούν. Ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, όπου το κράτος εμφανίζει αδυναμία παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων ενισχύεται περαιτέρω, καθώς συχνά αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να παράσχουν κοινωνικές υπηρεσίες, καλύπτοντας τα κενά της Πολιτείας, «διορθώνοντας» δυσλειτουργίες και παρεμβαίνοντας άμεσα και καίρια στην κοινωνία. Η παρέμβαση και η δραστηριοποίηση των δομών κοινωνικής ωφέλειας σε ευαίσθητους κοινωνικούς τομείς έχουν καταγραφεί και εξακολουθούν να καταγράφονται μέσω των ακόλουθων δράσεων κυρίως: αναπτυξιακή εκπαίδευση/ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, άσκηση πίεσης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, ενδυνάμωση των θεσμών, ενεργός ρόλος στην εδραίωση της δημοκρατίας, καθιέρωση αναπτυξιακής συνεργασίας, περιβαλλοντική προστασία. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δομές αυτές έχουν αυξημένες ευθύνες. Με γνώμονα τον ενισχυμένο ρόλο τους και την επίδρασή τους στη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών, οι οργανώσεις είναι αναγκαίο να προβούν σε αλλαγές στην εσωτερική τους λειτουργία και στον σχεδιασμό των δράσεών τους, για να διασφαλίσουν ότι και οι ίδιες εκφράζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις αξίες που υπερασπίζονται. Είναι κρίσιμης σημασίας να προωθείται και να αντανακλάται η ισότητα των φύλων, ως ανθρώπινο δικαίωμα, μέσα από τη δομή και τη λειτουργία των οργανώσεων αυτών. Η ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλα τα επίπεδα δράσης και παρέμβασής της ΕΡΙΦΥΛΗΣ αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για ουσιαστική συνεισφορά στην προώθηση της ισότητας, συνιστά καταστατικό σκοπό της και κεντρική της απόβλεψη.

Η δημιουργία και ανάπτυξη του κέντρου ΕΡΙΦΥΛΗ προέκυψε διότι έχει παρατηρηθεί ότι οι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών συμπληρώνουν το κενό, εκεί όπου το κράτος αδυνατεί να συμβάλει, με την ανάληψη πολιτικών, αναπτύσσοντας ποικίλες δράσεις, πρωτοβουλίες και υπηρεσίες, ιδιαίτερα στον τομέα παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών και αρωγής προς τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Επομένως, η Κοινωνία των Πολιτών συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και στην εμβάθυνση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συμμετοχής, στηρίζει τη διαφορετικότητα και τις απόψεις των μειοψηφιών και ενισχύει τον δημόσιο διάλογο. Tα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται μια ραγδαία ενίσχυση του ρόλου των οργανώσεων και των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς έχουν κατακτήσει μια σημαντική θέση στον δημόσιο χώρο της κοινωνικής και πολιτικής ζωής τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, αποτελούν ίσως την πιο δυναμική μορφή έκφρασης της κοινωνίας, που είναι αναγνωρισμένη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι δομές κοινωνικής και συλλογικής ωφέλειας είναι αδιαμφισβήτητα η πιο δυναμική έκφραση της Κοινωνίας των Πολιτών, και γι’ αυτό τον λόγο η ένταξη της διάστασης των φύλων (gender mainstreaming) σε όλες τις πτυχές των οργανώσεων κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία για την αναβάθμιση του ρόλου και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους. Στην ΕΡΙΦΥΛΗ καταστατικός μας στόχος είναι αφενός οι ίδιες οι λειτουργίες μας (βιωματικές ομάδες ψυχικής ενδυνάμωσης και αυτοβελτίωσης, νομικές υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, ενημερωτικές δράσεις, εκθέσεις, ημερίδες, εκδηλώσεις, ανάπτυξη της εθελοντικής ομάδας και καλλιτεχνικά δρώμενα) να προωθούν την ισότητα μεταξύ όλων των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών τηρώντας στις διαδικασίες μας και στο περιεχόμενό μας την δημοκρατική αρχή (κάθετη προώθηση της διάστασης των φύλων). Αφετέρου, να προωθήσουμε την ισότητα οριζόντια σε όσο το δυνατόν περισσότερες δομές, φορείς του ίδιου του κράτους και τέλος στην ίδια την κοινωνία των πολιτών.

bottom of page