top of page

Acerca de

Image by "My Life Through A Lens"

Σχέδιο συνεργασίας για Erasmus+

Τα μέλη της "Εριφύλης" έχουν την επάρκεια να υποστηρίξουν και να πραγματοποιήσουν τη διασύνδεση και τη συνεργασία μεταξύ άλλων συνεργαζόμενων φορέων. Μας ενδιαφέρει να αναλαμβάνουμε μαζί με το δίκτυο επιστημόνων που συνεργαζόμαστε, δράσεις που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την ψυχική ενδυνάμωση, την ψυχοεκπαίδευση, την εκπαίδευση και την απόκτηση δεξιοτήτων που προάγουν τις πολιτικές της Ε.Ε., ακόμα και μέσα από τις τέχνες ή τον αθλητισμό.

Μέσα από την από κοινού κατάρτιση προτάσεων και την υλοποίηση τέτοιων δράσεων, το δίκτυο συνεργατών μας αποκτάει επαγγελματική κατάρτιση στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, τη συνεργασία και τη δικτύωση.

Η διαδικασία της επιμόρφωσης κατάρτισης προτάσεων Erasmus+ εφαρμόζεται επί πραγματικής βάσης με κύριο στόχο την έγκριση των προτάσεων που διαμορφώνονται από την Ε.Ε. και την υλοποίησή τους μέσω της νομικής μορφής της "Εριφύλης". Με αυτόν τον τρόπο αφενός τα μέλη του δικτύου μας δεν αναλαμβάνουν νομικές ευθύνες, ούτε χρειάζεται να συστήσουν κάποια νομική μορφή, αφετέρου τα εξειδικευμένα μέλη της "Εριφύλης" διαφυλάσσουν καθ’ όλη την διαδρομή μιας πρότασης, την αρτιότητά της, την παρακολούθηση της τήρησης των δράσεων που έχουν προγραμματιστεί, τον έλεγχο του προϋπολογισμού, την λογιστική και νομική υποστήριξη των δράσεων.

Μέσα από τη γραφειοκρατική, νομική, λογιστική, διοικητική υποστήριξη της "Εριφύλης" σε προσεκτικά επιλεγμένες/ους επιστήμονες, έχουμε σκοπό τη διαμόρφωση ενός δικτύου που ναι μεν θα διευρύνεται ή θα περιορίζεται στην πάροδο του χρόνου, ανάλογα με την ποιότητα των συνεργασιών, όμως θα διαμορφώνεται σταδιακά ένας συμπαγής πυρήνας αλληλοϋποστήριξης αντίστοιχων πρωτοβουλιών.

Η νομική μορφή της "Εριφύλης" αποβλέπει στην υποστήριξη μόνο εκείνων των συνεργασιών που πληρούν τα ποιοτικά της κριτήρια και συνδιαμορφώνουν τον χαρακτήρα της ως μια δομή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, τη συμπερίληψη, την άρση των στερεοτύπων στην κοινωνία και στην εκπαίδευση, την ψυχική ενδυνάμωση και την ψυχοεκπαίδευση.

Από την άλλη μεριά, το δίκτυο επιστημόνων μας επιμορφώνεται και συντονίζεται επί πραγματικής βάσης στην πλατφόρμα κατάρτισης προτάσεων επιχορηγήσεων με σκοπό την κατάθεσή τους με αυξημένες πιθανότητες έγκρισης και σε περίπτωση έγκρισης εργάζονται αμοιβόμενες/οι από τον προϋπολογισμό της πρότασης για όσο διαρκεί το έργο. Λόγω του ότι συνάπτουν συμβάσεις έργου, η παράλληλη απασχόληση δεν αποκλείεται. Νομικά η ευθύνη ανήκει στην Εριφύλη για αυτόν τον λόγο εποπτεύουμε την ορθή τήρηση του έργου, ενώ η λοιπή υποστήριξη από την δομή μας (γραφειοκρατική, νομική, λογιστική, διοικητική υποστήριξη) εξασφαλίζει στην/στον επιστήμονα την αποκλειστική ενασχόληση με την δημιουργική ανάπτυξη του έργου της/του πάνω στο επιστημονικό αντικείμενο που την/τον ενδιαφέρει.

Η διαδικασία εργασίας με την ομάδα του δικτύου συνεργατών μας καλύπτει όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη της ιδέας, την εξεύρεση των κατάλληλων συνεργατών και την ορθή διαχείριση και κάλυψη των εγκεκριμένων δράσεων από την αρχή μέχρι το τέλος. Κατά την διάρκεια της συνεργασίας μας οι συνεργάτες μας θα μπορούν να:

Έχουν ένα υποστηρικτικό πλαίσιο που θα τις/τους επιτρέψει την χωρίς νομικές ευθύνες ή γραφειοκρατικές ενασχολήσεις άσκηση της επιστήμης τους σε μια αμειβόμενη σχέση.

Βελτιώσουν την ποιότητα και την πρόσβαση σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.

Να ενδυναμωθούν και να αποκτήσουν εφόδια χειραφέτησης και εξεύρεσης επαγγελματικών δυνατοτήτων, χωρίς ή ταυτόχρονα με άλλες επαγγελματικές ασχολίες.

Να δικτυωθούν με άλλους επαγγελματίες του αντικειμένου τους και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές με τα έξοδα καλυμμένα.

Να ανταλλάξουν εμπειρίες με διεθνείς κοινοπραξίες και οργανισμούς, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας των προτάσεών τους.

Να ταξιδέψουν στην Ευρώπη στα πλαίσια της υλοποίησης της πρότασης που θα εγκριθεί, ως εργαζόμενες/οι στην δράση.

Να βελτιώσουν την ευχέρεια στην Αγγλική και στην κωδικοποιημένη γλώσσα που απαιτούν οι προτάσεις χρηματοδότησης.

Να υλοποιήσουν τα οράματά τους μέσω επιχορηγούμενων δράσεων μέσω της παρέμβασης στο επιστημονικό τους πεδίο.

Ελάτε να συνεργαστούμε

Επικοινώνησε μαζί μας για να δηλώσεις συμμετοχή στο δίκτυο συνεργατών μας

  • Facebook
  • Instagram

Το αίτημά σας καταχωρήθηκε

bottom of page